Testimonials


'We zijn sterker en slimmer als we samenwerken'

Woonder cvba, Gent,  natuurlijk bouwen toegankelijk maken, 25 vennoten

 

Sinds jaar en dag is bouwen een gemeenschapsgebeuren. Als iemand vroeger een woning nodig had, zette het hele dorp zich aan het werk. Elk deed waar hij goed in was. Vele handen maakten het werk licht. Vandaag zijn we nog altijd sterker en slimmer als we samenwerken. Daarom vinden we het belangrijk om iedereen die bij het bouwproces betrokken is, ook te betrekken bij Het StroBuro. Coöperatief ondernemen verwijst voor ons dan ook naar samenwerking, participatie, transparantie en respectvol omgaan met mensen en grondstoffen.

Omdat wij nog een jonge cvba zijn, zal onze toekomstige uitdaging dan ook bestaan uit het verder vormgeven van onze onderneming en ons coöperatief model.

Voor mensen die een coöperatie willen opstarten, raden wij aan om veel advies in te winnen bij gespecialiseerde organisaties zoals Febecoop, Cera enzovoort. Ga ook eens praten met andere coöperatieve ondernemers in je eigen sector en in andere sectoren. En tot slot: vertel vooral een overtuigend verhaal.

Top

'Alle vennoten, maar ook het personeel een stem geven'

Boekhoudkantoor Q-bus cvba, Gent, boekhoudkantoor, 7 vennoten, 5 personeelsleden

 

Wij kozen voor een coöperatieve ondernemingsvorm omdat we niet alleen de vennoten maar ook het personeel een stem wilden geven in het beleid en de beslissingen. Hierdoor ervaren we ook een grotere betrokkenheid van het personeel. Een cvba is ook een gemakkelijkere vorm voor het in- en uittreden van vennoten en voor kapitaalsverhogingen of -verlagingen. Daardoor kunnen medewerkers gemakkelijker toetreden als vennoot.

Werken volgens een coöperatief model kan ook moeilijkheden met zich meebrengen. In tegenstelling tot de oprichters-vennoten is het voor nieuwe medewerkers/personeel niet vanzelfsprekend zich vanaf de aanvang van hun engagement te vinden in het coöperatieve gedachtegoed. Met z'n allen over echt alles beslissen is ook té tijdrovend, tijdsintensief en niet efficiënt. Bij ons ligt de dagelijkse coördinatie en opvolging van de (meeste) praktische zaken dan ook bij één medewerker die daarvoor het mandaat van de groep kreeg. Over belangrijke zaken wordt wel samen overlegd en beslist.

Een woordje van advies voor iemand die een coöperatie wenst te beginnen: Probeer niet met z'n  allen te beslissen. Ga op zoek naar een efficiënt beslissingsmodel. Schenk ook aandacht aan het engagement van het personeel in het coöperatieve gedachtengoed.

Top

'Verschillende visies en benaderingswijzen brengen een aparte dynamiek op gang'

Passwerk cvba, Berchem, softwaretesting, 10 vennoten, 47 personeelsleden

Coöperatief ondernemen betekent voor ons dat er verschillende stakeholders zijn, met verschillende inzichten en belangen, die samen werken aan de realisatie van gemeenschappelijke doelstellingen. De meerwaarde van het coöperatief model ligt dan ook in de vertegenwoordiging van verschillende stakeholders in de bestuursorganen. De verschillende visies en benaderingswijzen brengen een aparte dynamiek op gang. Dit zorgt voor een evenwichtige aanpak via duurzame oplossingen en strategieën.

We combineerden de keuze voor een coöperatie met die voor een sociaal oogmerk. Dit sloot immers het best aan bij de geest en de doelstellingen van ons bedrijf en vertaalde naar onze inzichten het best onze benaderingswijzen en zienswijzen in een concrete juridische structuur. In een coöperatie kan het beslissingsproces evenwel soms vertraging oplopen. Door hier proactief mee om te gaan, kan men de beslissingsprocessen efficiënt organiseren en toch de diversiteit binnen het beslissingsproces bewaren.

Een woord van advies: kies je bedrijfsvorm in functie van de doelstellingen die je wil bereiken, de stakeholders die je wil betrekken en de eigen waarden en visie.

Top

'Samen de markt op gaan om een faire prijs uitbetaald te krijgen'

logo milcobel

Milcobel cvba, Kallo, Zuivel, 3100 vennoten, 1800 personeelsleden

Onze keuze voor een coöperatie lag voor de hand: We willen er samen voor zorgen dat de melk afkomstig van de aangesloten ledenbedrijven met zekerheid wordt opgehaald, verwerkt en vermarkt. Zo willen we garanderen dat de betrokken melkveehouders een faire prijs uitbetaald krijgen.

De sterke punten van onze coöperatie zitten in de drievoudige betrokkenheid tussen de leden en de coöperatie: de transactierelatie, de kapitaalsrelatie en de bestuurlijke relatie. Onze coöperatie onderscheidt zich verder op het vlak van ketendenken (van boerderij tot de markt), langetermijndenken en een grote betrokkenheid met de leden. Maar er zijn ook ook een aantal knelpunten in onze coöperatieve werking. Die hebben veelal te maken met een marktsituatie die de melkprijsvorming aantast. Deze knelpunten zijn veelal te verhelpen door te voorzien in een open en transparante communicatie die leidt tot betrokkenheid.

De grote uitdaging de komende jaren is de verdere realisatie van een autonome ontwikkeling die de instandhouding van een state-of-the-art melkverwerkingsapparaat verzekert en waarmee ook de bedrijfsontwikkeling van de ledenbedrijven gegarandeerd kan blijven. Het coöperatief model laat toe om dit te doen op basis van een versterking van het eigen vermogen. Dit wordt op zijn beurt gerealiseerd door een hogere inbreng van ledenkapitaal.

Een goede raad: duidelijke coöperatieve doelstellingen formuleren en voorhouden is het allerbelangrijkste.

Top

'Niet de winst is het belangrijkste, wel de dienstverlening'

logo centrum beter zien Centrum Beter Zien, Wilrijk, kleinhandel, 2 vennoten, 2 personeelsleden

We hebben de optiek van mijn ouders overgenomen en daarbij behielden we de bvba-rechtsvorm. Maar we werkten zoals een coöperatie: samen als gelijkwaardigen, niet 'om ter meeste, om ter beste', niet de winst is het belangrijkste maar de dienstverlening. De voorbije dertig jaren hebben we het werk en de verantwoordelijkheden verdeeld. We vertrouwen elkaar volledig en dat vertrouwen is nog nooit door de ander beschaamd.

Een goede raad voor wie een coöperatie wil beginnen: doen! Maar informeer je eerst goed, denk na en overleg, overleg en overleg nog eens.

Top

'Evenwicht tussen groei en ontwikkeling van de organisatie en die van elk individu'

logo choco cvba Choco cvba, Antwerpen, communicatiesector, 13 vennoten, 15 personeelsleden

Coöperatief ondernemen is voor ons een winstperspectief van 360°: niet alleen financiële maar ook menselijke en maatschappelijke winst. We geloven in een coöperatieve economie die streeft naar een evenwicht tussen de groei en ontwikkeling van de organisatie en die van elk individu in deze organisatie. Door coöperatief samen te werken brengt de kracht van de groep en de creatieve energie een groepsharmonie teweeg. De coöperatieve structuur is het vehikel om dit te stimuleren.
Maar het coöperatief model daagt ons ook uit: we staan voor de uitdaging van de doorgroei van partners naar managing partner en kernpartner en daarmee zijn engagement, ondernemerschap en persoonlijk leiderschap verbonden.

Een goede raad: neem voldoende tijd om je coöperatieve boom diep genoeg te laten wortelen en zorg dat die stevig staat voor je er echt aan begint.

Top

'Tegenover "ik, hier en nu" staat "wij, overal, en ook voor later".'

logo ecopower Ecopower cvba, Berchem, hernieuwbare energie, 35.600 vennoten, 20 personeelsleden

Voor de oprichters was het in 1991 evident om te kiezen voor de coöperatieve vorm: zij waren actief in de milieu- en vredesbeweging en zetten de stap naar een 'bedrijf'. Daarnaast werkt collectief investeren in hernieuwbare energie het best. Wat bij de oprichting in 1991 een verre toekomstdroom leek, is door de liberalisering waar geworden: we kunnen stroom leveren. Nu hebben we de cirkel gesloten: de coöperatieve leden kunnen hun eigen stroom uit hun installaties kopen én wie stroom wil, moet toetreden tot de coöperatie.
Dat heeft ook zijn nadelen: er zijn veel coöperanten maar die zie je niet allemaal op een algemene vergadering in april. Daarom hebben we op drie plaatsen in Vlaanderen een 'open bestuursvergadering' in oktober waarop iedereen welkom is. En als we aan grote nieuwe dingen beginnen (zoals de productie en verdeling van houtpellets) of bij inhoudelijke kwesties (ethische grenzen van investeren in biomassa), gaan we ook de boer op.

Tegenover 'ik, hier en nu' willen we een ander verhaal plaatsen: 'wij, overal, en ook voor later'. Dat past zeker bij hernieuwbare energie. Maar het is niet altijd gemakkelijk om nieuwe windprojecten te vinden omdat veel projectontwikkelaars de gronden onder contract brengen. Maar er is een tendens om wind als een collectief goed te beschouwen en dat komt veel mensen ten goede. Meer zelfs: er gaan stemmen op om bij alle windprojecten rechtstreekse participatie te voorzien. Een veelbelovende trend.

Een goede raad: wij waren erg voorzichtig aan het begin en deden heel veel vrijwilligerswerk. Dat was niet gemakkelijk maar het heeft tot een sterke verbondenheid met het bedrijf geleid en tot een duidelijke visie op onze activiteiten.

Top

'Toegevoegde waarde creëren voor een meer solidaire, warmere, meer ecologische en mooiere samenleving'

logo Ethicom EthiCom cvba, Bornem, Communicatie-, PR- en fondsenwervingsadvies aan organisaties met een maatschappelijke meerwaarde, 3 vennoten, geen personeelsleden

We zijn er van overtuigd dat ondernemerschap kan zorgen voor vooruitgang en verandering in de maatschappij. Daarom beschouwen we onze onderneming als het vehikel om ons eigen engagement ten dienste te stellen van een meer rechtvaardige, meer sociale en meer ecologische wereld.
Onze klanten zitten merendeels in de 'goede doelen'-sector. In het coöperatief denken zitten de waarden vervat die zowel onze klanten als onszelf drijven. Daarnaast geeft de coöperatieve vorm ons de mogelijkheid om op een haalbare manier op zoek te gaan naar bijkomend kapitaal en nieuwe partners in onze onderneming te laten toetreden. Dat is onze grootste uitdaging: het uitbouwen van een stevige kapitaalsbasis, die de verdere ontwikkeling en professionalisering van de onderneming toelaat in functie van het leveren van diensten met een toenemende kwaliteit.

Top

'Samenwerken in absoluut vertrouwen'

logo Het Hinkelspel Het Hinkelspel cvba, Sleidinge, kaasmakerij en kaasverkoop, 71 vennoten, 12 personeelsleden

 

Het Hinkelspel is kunnen beginnen als coöperatieve vennootschap omdat er weinig beginkapitaal nodig was. Maar nog belangrijker was de echte samenwerking tussen de vennoten en het ontbreken van een hiërarchie. Coöperatief ondernemen is voor ons samenwerken in absoluut vertrouwen waarbij je de productie samen in overleg stuurt en bepaalt.
Helaas is er ook een keerzijde van de medaille: sommigen maken misbruik van het vertrouwen is of houden zich niet aan gezamenlijk genomen beslissingen. Met andere woorden: in een coöperatie is het geheel zo sterk als de zwakste schakel.

Een goede raad: als je niet alleen iets wilt ondernemen en als je met verschillende mensen dezelfde ideeën hebt, moet je de coöperatieve bedrijfsvorm nader onderzoeken. Het is een vrij soepele vorm waarin je samen met de anderen de regels kan vastleggen over hoe en op welke manier je de doelen wil bereiken. Je kan niet genoeg praten over die doelstellingen. Zorg voor een concreet en coherent beeld van hoe alles in zijn werk moet gaan en zet de belangrijke principes op papier. En welke activiteit je ook wil doen: doe het met hart en ziel!

Top

 

Getuigenissen van de ambassadeurs van het ICA-kompas

 

"Door leiderschap en coöperatief samenwerken de toekomst van de vooruitstrevende tuinder veilig stellen."

Luc Peeters, BelOrta cvba.

 

"De ICA-principes zijn voor ons een bevestiging van waar we met ons project in zelfbeheer al bijna 40 jaar aan werken. Het is een hart onder de riem."

Eric Van der Veken, De Wrikker cvba.

 

"Als je wil handelen volgens de coöperatieve principes en waarde wil creëren voor alle aandeelhouders, dan moet je onafhankelijk kunnen handelen. Zo niet, laat je je onder druk zetten door mensen die andere belangen verdedigen en dreigt het cement van een organisatie te verbrokkelen."

Hilde Vernaillen, P&V Groep.

 

"Cera is diep geworteld en breed vertakt. De coöperatieve waarden van Cera, namelijk samenwerking, solidariteit en respect voor iedereen, zijn al meer dan honderd jaar de basis van haar ondernemerschap."

Lode Morlion, Cera cvba.

 

"Grote uitdagingen aanpakken gaat het beste indien een grote groep mensen zich hier achter zet. En ieder op zijn manier met zijn unieke talenten bijdraagt aan een groter geheel. De coöperatieve principes waarin iedereen mee kan participeren in ons bedrijf passen hier prachtig in. Onze leden raken zo betrokken en kunnen actief hun schouders onder onze missie zetten."

Maarten Kooiman, Oprichter Tapazz cvba.
 

Top

Met dank aan ...

Met dank aan CERA cvba voor de financiële steun.

De ontwikkeling en het onderhoud van deze website wordt mede mogelijk gemaakt door CERA en de Vlaamse overheid, Departement Werk en Sociale Economie.